MINI MELTDOWN.

Photo: Lisa Bambi Ekelund Model: Timmy Fredriksson